Quy tắc đạo đức

Mother

Các quy tắc đạo đức tổng quát: Nhận thức, Tôn trọng và Trách nhiệm

 1. Trách nhiệm về văn hoá: Nhận thức được tác động thực tế và tiềm năng của du lịch đối với di sản văn hoá và tôn trọng các di tích lịch sử.
 2. Trách nhiệm với môi trường: Đánh giá tác động môi trường, quản lý sự đa dạng tự nhiên và nơi cần thiết phải khôi phục đa dạng tự nhiên. Đảm bảo rằng các tác động tiêu cực sẽ được giảm xuống mức tối thiểu và tối đa hóa các tác động tích cực. Không tham gia vào việc kinh doanh các sản phẩm được làm từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng (trong hệ động thực vật).
 3. Trách nhiệm về kinh tế: Các thành viên cộng đồng địa phương sẽ được tuyển dụng để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Tăng cường chia sẻ lợi ích để tối đa hoá lợi ích về kinh tế cho địa phương. Du lịch theo cách thưởng thức sự toàn vẹn của tự nhiên, văn hoá và xã hội tại điểm đến.
 4. Trách nhiệm xã hội: Đánh giá các tác động xã hội để giảm thiểu các tiêu cực và tối đa hóa các tác động tích cực. Chủ động tham gia vào cộng đồng địa phương.

Quy tắc Đạo đức cụ thể

Cộng đồng

 • Giáo dục và tóm tắt cho tất cả các thành viên trong cộng đồng về quy tắc ứng xử này và đưa ra quy tắc đạo đức cho tất cả các thành viên dễ dàng tiếp cận.
 • Hãy hiếu khách và sẵn lòng giúp đỡ khách du lịch khi cần.
 • Trao đổi và chia sẻ văn hóa: tương tác với du khách ở mức độ cá nhân để cùng tham gia giao lưu xã hội và văn hoá.
 • Giữ cho không gian của cộng đồng và không gian du lịch sạch sẽ và ở mức độ vệ sinh cao; thực hiện các hệ thống quản lý chất thải và tái chế khi có thể.
 • Tìm hiểu về lịch sử và văn hoá của cộng đồng mình và giới thiệu về cộng đồng với niềm tự hào và sự tự tin.
 • Nâng cao nhận thức về môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho tất cả các thành viên trong cộng đồng.
 • Tiếp tục phát triển kỹ năng Nhân sự cho cộng đồng và tạo ra trách nhiệm rõ ràng trong các chương trình du lịch cộng đồng.
 • Tạo ra một hệ thống quản lý cấp 1 và cấp 2 hoạt động mạnh mẽ
 • Chia sẻ lợi ích
  • Tạo cơ hội cho cả phụ nữ và nam giới chia sẻ công việc / hoạt động.
  • Tạo quỹ cộng đồng để đóng góp cho cơ sở hạ tầng và phát triển cộng đồng.
  • Cung cấp một góc nhìn mới cho thế hệ trẻ.

Nhà phát triển

 • Đánh giá các tác động kinh tế trước khi phát triển du lịch. Ưu tiên hướng phát triển đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân địa phương.
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp cộng đồng nhỏ để trong việc được các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp.
 • Lựa chọn chỗ ở do người dân sở hữu, xây dựng và nhân viên là người bản địa, phù hợp với truyền thống địa phương và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Xác định quy mô của các nhóm cộng đồng có thể xây dựng các hoạt động theo kế hoạch mà không ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.
 • Nâng cao năng lực của tất cả các bên liên quan và đảm bảo thực hành tốt nhất.
 • Cải thiện các gói và lịch trình hoạt động.
 • Phát triển năng lực đội ngũ và hiểu biết về bản sắc và lịch sử của cộng đồng
 • Tích hợp văn hóa và di sản vào các chương trình du lịch
 • Đào tạo hướng dẫn viên du lịch và nâng cao nhận thức cho những người tương tác với khách du lịch.

Government & Local Authorities

 • Police and other official bodies shall ensure the safety of visitors and community members and address incidents in a professional and respectful way.
 • Support community development programs and explain local policies and development goals to the CBT management to maximize the VBT programs’ impact.
 • Undertake efforts to prevent negative and irresponsible behavior.
 • Encourage confidence and advocacy in the community.
 • Educate all CBT members about environmental awareness.

Operators

 • Respect the culture and customs of the people whose communities you visit.
 • Educate and brief your staff on this code of conduct and be sure that they are familiar with it.
 • Inform the communities of your visit beforehand, coordinate visits to communities well and arrange meetings and itineraries with the community prior to your visit.
 • Provide all visitors a thorough cultural briefing, including information on local customs and traditions and on appropriate behavior for tourists in the area.
 • Create and use local “Codes for Tourists” to make sure that visitors respect sites. Ensure that your clients follow the Codes.
 • Follow protected area guidelines for entrance fees and concessions. Hire community members and community-based enterprises wherever possible.
 • Encourages customers to make contributions to support conservation projects.
 • Do not engage in any competitive activities that may result in an adverse effect on the communities or VCBT-N members.
 • Limit the size of groups, or divide groups into smaller ones when visiting protected areas.
 • Provide customers with opportunities to proactively support protected areas.